Klantenservice SchoolboekenThuis: 085 - 401 01 50

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Methodewijzer voor ouders - Station Zuid

Station Zuid, een groot leesavontuur!

Algemeen:

Naast een complete leerlijn technisch en vloeiend lezen is er binnen Station Zuid een leerlijn leesbevordering en literatuureducatie opgenomen die toewerkt naar referentieniveau 1S/2F. Hiermee worden alle kinderen voorbereid op het lesaanbod in het voortgezet onderwijs. In de lessen technisch lezen wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van elk kind. Zo krijgt de zwakke lezer een intensievere instructie en begeleiding en de sterke lezer uitdagende opdracht in een eigen werkboek. Station Zuid is een effectieve methode en bevat veel oefenmateriaal, methodetoetsen en handvatten voor opbrengstgericht werken. Daarnaast is er veel aandacht voor leesbeleving met de luisterverhalen van De Brandweerclub.

Structuur:

Het jaarprogramma bestaat uit 4 blokken van 7 lesweken, met 1 toetsweek en 1 uitloopweek. In de groep 4/5 groep biedt de methode 4 lessen technisch lezen en een leesbevorderingsles. Voor groep 6 zijn er 2 lessen technisch lezen en een leesbevorderingsles en in groep 7/8 staat er naast de leesbevorderingsles 1 les technisch lezen op het rooster. Elke les technisch lezen duurt 30 minuten en een leesbevorderingsles duurt 45 minuten. Een instructieles in Station Zuid is volgens het IGDI-model opgezet met de lesfasen: introductie, instructie, begeleide inoefening, verlengde instructie, zelfstandig werken en afsluiting (met reflectie). In de lessen leesbevordering staat samenwerkend leren centraal. Een les technisch lezen in de bovenbouw biedt naast het lesdoel vloeiend lezen, een herhalingsprogramma op leesmoeilijkheden voor de zwakke lezer en een onderhoudsprogramma voor de gemiddelde en sterke lezer. De afwisseling in basis- en herhalingsinstructielessen maakt Station Zuid geschikt voor werken in combinatiegroepen.

Differentiatie:

Station Zuid biedt instructie en verwerking op drie niveaus; 1-, 2- en 3-ster. Er is altijd één lesdoel per les. De instructielessen zijn altijd opgebouwd volgens het IGDI-model met drie instructie- en verwerkingsniveaus en een gezamenlijke start en afsluiting van de les. De introductie en groepsinstructie is voor alle kinderen. Na de groepsinstructie gaan de sterke lezers zelfstandig aan het werk in hun eigen werkboek. De rest van de kinderen krijgt begeleide inoefening. De zwakke lezers (1-ster) krijgen daarna verlengde instructie. In het werkboek voor de 1-ster en 2-ster kinderen zijn aan het eind van de les differentiatie-opdrachten opgenomen. Met de oefensoftware kunnen de kinderen extra oefenen op hun eigen niveau. Voor de zwakkere lezers is daarin extra instructie opgenomen en een meeleesmodule van de leesteksten.

Toetsen en volgen:

De indeling in leesgroepen vindt in principe plaats aan de hand van de methodeonafhankelijke Citotoetsen. Het methodegebonden toetspakket is signalerend/diagnosticerend van aard en bevat per blok een klassikale tempotoets en een woordtoets en teksttoets om individueel door te toetsen. Het aanbod is Citoconform. Het analyseblad biedt de leerkracht handvatten voor het oefenen en herhalen op maat of voor herhaalde instructie later in de leerlijn. Voor het extra oefenen zijn de roetsjboeken en de oefensoftware zeer geschikt.

Producten Station Zuid bestellen

Alle Station Zuid producten zijn bij SchoolboekenThuis.nl per stuk leverbaar:

Bekijk alle producten Station Zuid