E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Entreetoets

Wat meet de entreetoets?

De Entreetoets Groep 7 maakt samen met de Entreetoetsen voor groep 5 en 6 en de Eindtoets (dé Cito-toets) deel uit van een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Met de entreetoets weet de leerkracht hoe vaardig uw kind is op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma. Zijn er onderdelen waarmee uw kind misschien wat moeite heeft of juist voorloopt, dan kan de leerkracht de leerstof hierop afstemmen.

 

De Entreetoets Groep 7 bestaat uit drie onderdelen: Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. In de Entreetoets Groep 7 zitten zestien taken. Een taak bestaat uit 25 of 30 opgaven. Het afnemen van een taak kost een half uur tot drie kwartier. De ervaring is dat het afnemen van de totale toets vier tot zes dagdelen kost, maar het staat scholen vrij om een ruimere periode te nemen. Alle opgaven in de Entreetoets hebben de meerkeuzenvorm.

 

Als alle taken gemaakt zijn, stuurt de school de antwoordbladen naar Cito. Daar worden de bladen door de computer nagekeken. Vervolgens maakt Cito de rapportage. Die wordt naar de school gezonden. Om de leerlingen te laten wennen aan het type opgaven van de toets heeft Cito kennismakingstaken gemaakt. Die zijn in een extra opgavenboekje opgenomen. De school neemt deze taken af een aantal dagen voordat de echte toets afgenomen wordt.

 

Uitslag

Wat betekenen de percentielen uit de Entreetoets? Omdat veel ouders ons hierover bellen, geven we hieronder een voorbeeld van de vertaalslag van de uitslag van de entreetoets in percentielen naar een mogelijk basisschooladvies. Cito bepaalt aan de hand van de landelijke resultaten, die pas in de herfst beschikbaar zijn, hoe dit jaar de lijnen precies gaan open. 

 

Betekenis entreetoets-scores
De entreetoets geeft een indicatie van het huidige niveau op de in het leerlingprofiel aangegeven gebieden (bijv. woordenschat of verhoudingen, breuken en procenten). De sterretjes in de kolommen geven met romeinse cijfers een voorlopig schooladvies weer. CITO noemt dit een ‘voorlopig leerling-rapport’.

 

V=vmbo-b, IV=vmbo-k, III=vmbo-t, II=HAVO, I=VWO

 

De Romeinse cijfers komen globaal overeen met de niveau’s/schooltypes. De positie van de sterretjes zijn ook globale indicaties. Staan alle sterretjes min of meer in eenzelfde lijn? Dan heeft uw zoon of dochter op alle punten ongeveer het niveau dat erboven staat. Staat een sterretje zeer links, dan bepaalt dat in sterkere mate de score.

 

Het sterretje is dus een indicatie van het mogelijke advies. Uit de entreetoetsscores kunt u dus in elk geval afleiden waar uw kind en de school nog aan moeten werken.

 

Tips voor oudergesprek over entreetoets

De praktijk leert ons dat elke school gaat op een andere manier om met de entreetoets. Zo zijn er scholen die geen voorlopig basisschooladvies aan de scores koppelen en scholen die dat wel doen. Het is daarom het beste om uw vragen over de entreetoets in eerste instantie neer te leggen bij de school, bijvoorbeeld door een afspraak met de leerkracht te maken om uitleg te vragen over de uitslag van de entreetoets. We hebben de volgende tips geformuleerd voor vragen die u naar aanleiding van de uitslag van de entreetoets met school kunt bespreken:

 

1. Wat betekent de score?

 • Wat is de waarde die cito er aan geeft, wat voor advies geeft cito op basis van de score (als cito nu nog geen advies geeft, wanneer krijgt de school dat advies dan)?
 • Welke rapportcijfers vindt de school passen bij de score en komen die overeen met de cijfers die het kind op zijn rapport heeft?


2. Wat vindt de school ervan?

 • - Past dit bij hun oordeel over de kennis en kunde van de leerling?
 • - Hoe zouden ze dit meenemen in hun basisschooladvies?
 • - Zegt het misschien iets over de toetsvaardigheid van het kind?
 • - Misschien is hij niet zo goed of juist heel goed in het maken van toetsen en komt de score daardoor lager of hoger uit. Dan kan de ouder de leerkracht vragen daar ook bij de citotoets van groep 8 rekening mee te houden.


3. Wat vindt u als ouder ervan?

 • - Hiervoor kunt u ook een vervolgafspraak maken (voor de zomer) zodat u er eerst even over kunt nadenken.
 • - Past het bij uw beeld van de capaciteiten van uw kind?


4. Misschien zijn sommige toetsscores laag.

 • - Vraag dan wat de leerkracht verwacht dat de leerling nog moet verbeteren in groep 8.
 • - Waar de school extra aandacht aan geeft.
 • - Of er extra begeleiding te regelen valt binnen school.
 • - Of je als ouders daarin kan ondersteunen door bijvoorbeeld extra aandacht voor taalhuiswerk of inschakelen van professionele huiswerkbegeleiding.
 • - En hoe je daarin goed kunt samenwerken als ouders en school.


5. Als laatste is interessant hoe uw kind zijn toets heeft gemaakt ten opzichte van de andere leerlingen van zijn groep.

 • - Is hij bovengemiddeld, gemiddeld of ondergemiddeld, hoe waren de scores verdeeld?
 • - Dat zegt misschien iets over de kwaliteit van de groep.
 • - En eventueel ook over de mogelijkheden van de leerkracht.