Klantenservice SchoolboekenThuis: 020 - 589 09 70

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Passend onderwijs

Informatiegids passend onderwijs 2014

Informatiegids passend onderwijs 2014

In de informatiegids passend onderwijs vindt u bruikbare informatie over de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. De gids richt zich vooral op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat de komst van passend onderwijs hier voor de grootste veranderingen zorgt. De informatiegids passend onderwijs is een uitgave van het Steunpunt passend onderwijs, een samenwerking tussen oudervereniging Balans en Ieder(in). In 2014 is de gids volledig geactualiseerd. Informatiegids passend onderwijs 2014 (pdf) >>


Brochure passend onderwijs voor ouders

Brochure passend onderwijs voor ouders

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Deze brochure biedt advies en informatie voor ouders over de mogelijkheden in het onderwijs voor hun kind. Heeft u een (kind of partner met een) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking? Of een beperking door een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme? Dan kunt u bij ons terecht, evenals uw familie, vrienden en andere betrokkenen. Daarnaast zijn wij een samenwerkingspartner. Voor alle organisaties die mensen met een beperking van dienst willen zijn. Bijvoorbeeld scholen, gemeenten, UWV, sportverenigingen en woningcorporaties. Brochure passend onderwijs voor ouders (pdf) >>


Basisonderwijs 2013-2014 – Gids voor ouders en verzorgers

Basisonderwijs 2014-2015 – Gids voor ouders en verzorgers

Deze digitale gids bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In de gids zijn links opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Basisonderwijs 2014-2015 – Gids voor ouders en verzorgers (pdf) >>


 

wat is passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Samenwerkingsverbanden met andere scholen in de regio

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. In het primair en het voortgezet onderwijs worden ongeveer 75 samenwerkingsverbanden geformeerd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster 4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen.

De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so.